Умови угоди


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину «techworld.com.ua», який розміщений за адресою https://techworld.com.ua, і до всіх відповідних сайтів, які пов'язані з сайтом https://techworld.com.ua.

1.2. Сайт Інтернет-магазина «techworld.com.ua» (далі – Сайт) являється власністю TechWorld

1.3. Дана Угода регулює відношення між Адміністрацією сайту Інтернет-магазина «TechWorld» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь який час змінювати, додавати, або видаляти пункти даної Згоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених в діючу Угоду.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку дійсної Угоди на наявність в ній змін. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей даної Угоди наступне значення:

2.1.1 «TechWorld» – Інтернет-магазин, розміщений на доменному імені  https://techworld.com.ua, здійснює свою діяльність через Інтернет-ресурс.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, який містить інформацію про Товари, Продавців та надає можливість здійснити вибір, замовлення та (або) покупку товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазина – вповноважені на управління Сайтом працівники, які діють від імені TechWorld.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі - Зміст) - захищені результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних видань, їх назви, статті, зображення, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, логотипи, бази даних, а також дизайн, структура, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входять до складу Сайту, а також інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та/або по одинці, які містяться на сайті Інтернет-магазину.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом дійсної Угоди являється надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до Товарів, що містяться на Сайті. .

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до засобів пошуку і навігації Інтернет-магазину;
  • надання Користувачу можливості розміщення повідомлень, коментарів, відгуків, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
  • доступ до інформації про Товар і до інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;
  • инші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію даної Угоди підпадають всі існуючі (реально працюючі) на даний момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь які їх наступні модифікації і послуги (сервіси), що появляться в майбутньому.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода являє собою публічну оферту. Отримуючи доступ до сайту Користувач рахується приєднавшимся до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має правое:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежувати доступ до Сайту в випадку порушення користувачем умов цієї Угоди.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту на безкоштовнійоснові.

4.2.2. Користуватися всіма доступними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, що доступні на сайті.

4.2.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину по реквізитам, які знаходяться в розділі Зв'язок з нами.

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку передбачених Угодою та що не заборонені в законодавстві України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язаний:

4.3.1. Надати по запиту Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним сайтом.

4.3.2. Дотримуватись майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при користуванні Сайтом.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та захищену законодавством України інформацію про фізичних та юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність захищеної законодавством України інформації.

4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, інакше зі згодою Адміністрації Сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з ціллю:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який являється незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропогандує насилля, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію по расовому, національному, половому, релігійному, соціальному ознаках; містить недостовірні дані та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до скоєння протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) завдання їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. ущемлення прав меншин.

4.3.7. 5. видання себе за іншу людину або представника організації та (або) спільноти без достатній прав на це, в тому числі за працівників Інтернет-магазину розміщеному на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного відношення до третіх осіб, що не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, скрипти, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або відповідні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належну роботу Сайту;

4.4.3. Любим способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання, або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів любими засобами, котрі спеціально не надані сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте;

4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.

4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.

4.4.6. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Украины, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернет-магазина или других лиц.

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

 

5.1. Сайт и Содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.

5.2. Содержание Сайта не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети «Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.

5.3. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции.

5.4. Приобретение Товара, предлагаемого на Сайте, может потребовать создания учётной записи Пользователя.

5.5. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи.

5.6. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию сайта о несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности.

5.7. Администрация сайта обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную запись Пользователя, если она не использовалась более количество месяцев календарных месяцев подряд без уведомления Пользователя.

5.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия о покупке Товара и оказанию услуг, предоставляемых на Сайте.

5.8. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.

5.9. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте, и (или) в цены, применимые к таким Товарам по их реализации и (или) оказываемым услугам Интернет-магазином.

5.10. Документы, указанные в пунктах 5.10.1 - 5.10.4 настоящего Соглашения регулируют в соответствующей части и распространяют свое действие на использование Пользователем Сайта. В настоящее Соглашение включены следующие документы:

5.10.1. Политика конфиденциальности;

5.10.2. Договор купли-продажи товаров дистанционным способом;

5.10.3. Заявка на оформление заказа;

5.10.4. Предложения и замечания.

5.11. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.10. настоящего Соглашения может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 

6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.

6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:

6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.

6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.

6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

 

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

 

7.1. Администрация сайта вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации сайта или в права других Пользователей Сайта.

7.2. Администрация сайта имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности название организации, Пользователей.

7.3. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.

7.4. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

7.5. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Украины.

8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение срок после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью.

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

 

Оновлено «14» березня 2019р.

Потрібна порада?

Якщо вам важко визначитися з вибором, напишіть нам на пошту

Задать вопрос

Допомогти знайти?

Якщо ви не знашли то, що шукали, скористайтеся пошуком по магазині

Новинки 2019

Оновлення асортимента вже тут, на нашому сайті!

Смотреть новинки